Mijn Qweb

IS JOUW DOMEINNAAM NOG VRIJ?

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:
1.1
Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. 
1.2 Bestelformulier(en): Het/de Bestelformulier(en) op de website van Qweb.
1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en) die met Qweb een Overeenkomst heeft gesloten en/of Diensten afneemt. 
1.4 Klant Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van de klant, onder andere Racks, Servers, Switches, Externe schijven, Kabels en alle andere apparatuur van de Klant.
1.5 Bandbreedte: Het door de Klant gegenereerde dataverkeer berekend op basis van de 95 percentile methode.
1.6 Computerapparatuur: de telecommunicatieapparatuur die gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Gebruiker in de door Qweb benutte datacentra wordt geïnstalleerd.
1.7
 Dataverkeer: Al het inkomende en het uitgaande verkeer die de website, e-mail Virtual Private Server en/of de apparatuur van de Klant genereert.
1.8 Denial of Service (DoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.9 Dienst(en): De Diensten zoals nader aangeduid op de websites van Qweb en/of in de tussen Qweb en de Klant gesloten Overeenkomst zoals Domeinregistratie, Webhosting, Virtual Private Servers, Dedicated Servers en Colocatie.
1.10 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.11 Domeinnaam: Een unieke naam voor een website adres.
1.12 Domeinregistratie: De registratie van een bepaalde domeinnaam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register.
1.13 Downtime: Een onderbreking of opschorting van de Dienst welke een negatief effect heeft op het gebruik van de Dienst door de Klant.
1.14 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Diensten van Qweb wordt gesloten.
1.15 Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet.
1.16 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.17 Offerte(s): Alle per e-mail, schriftelijke, fax en/of mondeling gedane voorstellen, prijsopgaven en/of offertes naar de Klant door Qweb. 
1.18 Opslagruimte: De door Qweb beschikbaar gestelde schijfruimte op één of meerdere servers van Qweb. 
1.19 Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail, per fax, via de bestelformulieren op de websites van Qweb en/of mondeling op grond waarvan Qweb Diensten aan de klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.20 Qweb: Qweb Internet Services B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Schiedam, ingeschreven onder dossiernummer 24304157 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
1.21 Qweb Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van Qweb zoals Racks, Servers, Switches, Kabels en alle andere apparatuur van Qweb.
1.22 Qweb Serverruimtes: Eén van de serverruimtes waar Qweb haar diensten aan de Klant(en) zal verlenen.
1.23 Servers.NL: Servers.NL is een handelsnaam van Qweb.
1.24 Spam: Het versturen van ongewenste e-mail berichten.
1.25 Stroomverbruik: De stroom die door de Klant Apparatuur verbruikt wordt. Deze wordt gemeten in Ampere of kW/h.
1.26 Uptime: de gegeven tijd dat de diensten van Qweb geheel bereikbaar en operationeel zijn, waarbij geen sprake is van Downtime.
1.27 Vereisten: de door Qweb aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakt vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties.
1.28 Webhosting: Het bieden van opslagruimte op servers van Qweb en het toegankelijk maken van websites op internet.
1.29 Websites van Qweb: Websites van Qweb te weten www.qweb.nl en www.servers.nl en de onderliggende webpagina’s of de hiernaar verwijzende (sub)domeinen, of andere websites welke in eigendom van Qweb zijn.
1.30 Werkdag(en): Van maandag tot en met vrijdag. Kantoortijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Officiële feestdagen vallen hier buiten. 
1.31 95 Percentile methode: 95 percentile is de gemiddelde waarde van het dataverkeer gemeten over de maand. Waarbij 5% van de hoogste pieken niet mee worden berekend in het gemiddelde totaal.
1.32 Qpanel: Een beveiligde klanten omgeving waarop de klant door middel van inloggegevens zelfstandig zaken kan beheren, hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de NAW gegevens, wijzigingen aanbrengen op de afgenomen diensten en het betalen van de facturen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Qweb alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Qweb partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Qweb en de Klant schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven of treden in de plaats van andere, eerder door Partijen op aanbiedingen, offertes en/of voorstellen van Qweb alsmede op de Overeenkomst van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.
2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 Algemene voorwaarden van de Klant c.q. derden zijn voor Qweb niet bindend en niet van toepassing.
2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden van de Klant van toepassing zijn, gelden de Algemene Voorwaarden van Qweb.
2.5 Qweb is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Qweb zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste één (1) maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door Qweb gedane aanbiedingen en/of Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
3.2 Alle Offertes gedaan door Qweb hebben een geldigheidsduur van zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offertes, tenzij anders vermeld.
3.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Qweb schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Qweb als zodanig zijn aanvaard.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan;
i) een volledig naar waarheid ingevuld bestelformulier op één van de websites van Qweb met een digitale aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
ii) per e-mail, fax, of schriftelijk gedane bestelling met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en kosten vermeld.
iii) een volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend Offerte of Overeenkomst met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden per e-mail, fax of schriftelijk per post verzonden naar Qweb.
3.5 Qweb behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
3.6 De Klant accepteert en komt met Qweb overeen dat Qweb direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien Qweb onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft de Klant, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt vijf (5) werkdagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Qweb binnen bovengenoemde vijf (5) werkdagen met de uitvoering is begonnen.
3.7 Het staat Qweb en de Klant vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.8 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk per post geschieden.

Artikel 4: Verlening Diensten

4.1 Gebruiker is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door Qweb mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren, alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de Diensten van belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een vergoeding aan Qweb op basis van de gebruikelijke tarieven. Qweb is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat Qweb is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens.
4.2 Qweb heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.
4.3 Qweb zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van het goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Qweb garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een SLA). Qweb is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
4.4 Indien Qweb een SLA heeft verleend aan de Gebruiker inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van één of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Gebruiker. Qweb wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Gebruiker voor het  overschrijden van de SLA.
4.5 Alle door Qweb aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Qweb is echt niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet ‘fataal’. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt Qweb niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
4.6 Gebruiker garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij toestemming heeft om de Computerapparatuur te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken alsmede dat hij gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten verleent. Bovendien garandeert Gebruiker dat de door hem gebruikte Computerapparatuur voldoet aan de door Qweb via de Website of anderszins aangegeven Vereisten.
4.7 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden wordt uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Qweb dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden.
4.8 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Gebruiker door Qweb extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9 Qweb behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.
4.10 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Qweb leveren volledig bewijs op van de stellingen van Qweb, behoudens tegenbewijs van Gebruiker.
4.11 Om gebruik te kunnen maken van Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Qweb voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die bij het aanmaken van het Account verstrekt, complete, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account. Door het Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn, althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.
4.12 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruiksnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Qweb mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Qweb daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
4.13 Qweb behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk achten in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of teruggenomen worden indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door Qweb onwenselijk worden geacht.
4.14 Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.
4.15 Qweb kan geen vaste plek voor de afgenomen colocatie in het datacenter garanderen. Het kan zijn dat de servers verplaatst moeten worden omwille van ruimte-optimalisatie. Gebruiker wordt vanzelfsprekend tijdig op de hoogte gebracht.

artikel 5: Vrijwaringen

5.1 Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Qweb heeft, zal Gebruiker Qweb vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker waaronder begepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door de Gebruiker.

artikel 6: Garanties Gebruiker

6.1 Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van Qweb verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig.
6.2 Indien Qweb, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag van Gebruiker en/of diens klanten, ongeacht of het in medeweten van Gebruiker en/of diens klanten gebeurt, wordt mede begrepen:
i) handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;
ii) het verzenden van spam en bulkberichten;
iii) hacken, IP spoofing, phishing, password cracking, phreaking, computervredebreuk en computerfraude;
iv) het overbelasten van het netwerk van Qweb of van derden;
v) het draaien van IRC-gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.)
vi) het verspreiden van kinderpornografie;
vii) het hosten van pornografische content;
viii) het verspreiden van onrechtmatige informatie met een racistische of discrimineren inhoud;
ix) het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is; of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.
6.3 Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, Qweb en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen) stoppen, onverminderd de rechten van Qweb om zelf maatregelen te nemen.
6.4 Indien in rechte komst vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Gebruiker en/of diens klanten, is Qweb gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Qweb is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door opschoting van Diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig strafbaar handelen geen sprake was.
6.5 Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere gebruikers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot handelingen vermeld in artikel 6.2, komen voor eigen rekening van Gebruiker. Qweb accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
6.6 De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Qweb haar dienstverlening opschort.

artikel 7: Duur en beëindiging

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen tussen klant en Qweb. De verlenging van elke overeenkomst zal steeds worden verlengd met de origineel overeengekomen termijn met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, waarbij een opzegtermijn van één (1) maand wordt gehanteerd.
7.2 De overeenkomst kan opgezegd worden via het  Klantenpaneel, dan wel via aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Wanneer er een overeenkomst aangegaan wordt met een consument en er is sprake van een opzegging, treedt de Wet van Dam in werking.
7.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Qweb gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Klant op te heffen. Qweb is niet verplicht in dat geval de Klant een kopie van deze data te verschaffen.
7.4 Qweb heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 heeft Qweb het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
i) de Klant oneigenlijk gebruik maakt van internet;
ii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving; 
iii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met de aanvaarde normen en waarden;
iv) de Klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde mp3 pagina's, IRC (chat) pagina's of hieraan gerelateerd op de servers van Qweb te plaatsen; en
v) de Klant Spam verstuurt.
7.6 Indien naar het redelijk oordeel van Qweb een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Qweb en/of van de dienstverlening aan de Klant(en) van Qweb zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van Spam, open relay, portscan, of hacken door de Klant(en) en/of vanwege de Klant(en) of anderszins, kan Qweb de Klant(en) aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
7.7 Indien een server en/of website van de Klant onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan Qweb de Klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
7.8 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 4.6 en 4.7 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft Qweb het recht tijdelijk de server en/of website van de Klant stil te leggen. 
7.9 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming, tenzij Qweb reeds met instemming van de Klant binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van de Klant wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
7.10 Indien de Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Qweb het recht alle met betrokken de Klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Qweb op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
7.11 Indien Afnemer een opzegging doet op basis van Wet van Dam (enkel van toepassing op Afnemers vermeldt in de Wet van Dam), dan heeft u recht op restitutie van eventueel vooruitbetaalde gelden, met in acht neming van de door gestelde opzegtermijn van minimaal 1 maand.  In dit geval zal Leverancier een eenmalige administratiekosten rekenen van minimaal 7,50€ excl. BTW bij bedragen tot 50€, Bij bedragen hoger dan 50€ bedragen de minimale administratiekosten 22,50€ excl. BTW.

Artikel 8: Aanvaarding en bedenktijd voor consumenten

8.1 De consument heeft het recht van retour binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de dienst. Zonder opgave van een reden kan de consument een dienst opzeggen waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald.
8.2 Het recht van opzeggen binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Domeinnaamregistraties of verhuizingen vallen ook buiten dit recht.
8.3 Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

Artikel 9: Levering

9.1 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Qweb na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Qweb een termijn van minimaal veertien (14) dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
9.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Qweb. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Qweb of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan een maand wordt overschreden. In dat geval heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
9.3 De door de Qweb opgegeven termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. Qweb is niet aansprakelijk in het geval van voor de Klant schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringtermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Qweb.

Artikel 10: Storingen en overmacht

10.1 Qweb heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Qweb zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Qweb is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
10.2 Qweb heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Qweb zich inspannen om de Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Qweb is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
10.3 Qweb zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
10.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, storingen of uitvallen van het internet en/of storingen aan het telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, natuurrampen, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Qweb door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Qweb kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 11: Onderbrekingen

11.1 Direct na het constateren van een Downtime, zal de Klant Qweb per e-mail en telefoon op de hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:
i) de aard van de Downtime;
ii) de Dienst(en) die door de Downtime zijn getroffen;
iii) de naam van de onderneming van de Klant;
iv) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de Klant; en
v) eventuele instructies voor de werknemers van Qweb.
11.2 Na de melding van de Klant in overeenstemming met artikel 11.1, zal Qweb een schatting geven voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.
11.3 De Klant kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden op basis van de standaard SLA tenzijn anders overeengekomen in de overeenkomst. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, heeft de Klant geen recht op korting.
11.4 In plaats van het herstellen van de Dienst, is Qweb gerechtigd om de Dienst te vervangen door een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.
11.5 De Klant komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime. Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding, zijn expliciet uitgesloten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Qweb voor directe schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Qweb van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Qweb, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan één duizend (1.000) Euro.
12.2 Aansprakelijkheid van Qweb voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3 Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Qweb geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 9.1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Qweb.
12.4 De aansprakelijkheid van Qweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Qweb onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Qweb ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Qweb in staat is adequaat te reageren.
12.5 Qweb is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeid uit het installeren en/of gebruik van programmatuur door Qweb ontwikkeld of programmatuur van derden door Qweb geleverd of aanbevolen.
12.6 Qweb is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 6.
12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Qweb meldt.
12.8 De Klant vrijwaart Qweb voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Qweb geleverde zaken, materialen of resultaten.
12.9 Wijzigingen in de gegevens van de Klant dient de Klant direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan Qweb. Als de Klant dit niet doet, is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Qweb als gevolg daarvan lijdt.
12.10 Qweb draagt zorg voor reserve kopieën van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van Qweb en/of anders overeengekomen, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Klant dient belangrijke informatie ook zelf te waarborgen.
12.11 Qweb kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het maximum verzekerd bedrag voor Aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 13: Verzekering

13.1 Qweb heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
13.2 Enige schade aan de Klant Apparatuur komt te allen tijde voor risico van de Klant, tenzij Qweb op grond van artikel 8 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan data en/of Klant Apparatuur.
13.3 De Klant zal Qweb op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

Artikel 14: Prijzen

14.1 Alle prijzen in deze Algemene Voorwaarden en op de websites van Qweb zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangeven.
14.2 Alle prijzen zijn in Euro's, tenzij anders aangeven.
14.3 Alle prijzen op de Websites van Qweb, offertes, folders en andere documentatie van Qweb zijn onder voorbehoud van programmeer-en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
14.4 Qweb is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Qweb zal de Klant, via de Websites van Qweb, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste één (1) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. De Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
14.5 Alle voor Qweb uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant, mits deze aan de Klant te wijten zijn.

Artikel 15: Rechten van Intellectuele Eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qweb of diens licentiegevers.
15.2 De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
15.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 
15.4 Het is Qweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Qweb door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
15.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. de Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van één duizend (1.000) Euro per inbreukmakende handeling betalen aan Qweb, onverminderd het recht van Qweb om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 16: Betalingsvoorwaarden

16.1 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht per eerste van de betreffende maand. De vergoedingen zullen afhankelijk welke dienst voor een termijn van een kwartaal, zes (6) maanden of een jaar gefactureerd worden tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
16.2 Qweb zal voor het door de Klant verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Klant. De betalingstermijn van deze factuur is één en twintig (21) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
16.3 Indien de Klant niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde vervaldatum, heeft betaald, wordt na zeven (7) dagen na het verstrijken van vervaldatum een eerste (1e) herinnering verstuurd. Indien de klant dan nog in verzuim blijft wordt binnen een termijn van zeven (7) werkdagen een aanmaning verstuurd. Indien na zeven (7) dagen de klant nog steeds in verzuim blijft, word een ingebrekestelling verstuurd, de diensten van leverancier aan afnemer stopgezet en de vordering overgedragen aan een incassobureau. Hervatten vandesbetreffende diensten, zoals vermeld in Artikel 20.2 bedragen negen en veertig (49) euro.
16.4 Indien de Klant van mening is dat op de factuur gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Klant de bezwaren binnen vijf (5) werkdagen na de datum op de factuur schriftelijk of per e-mail aan Qweb kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Qweb een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag en zal hier binnen vijf (5) werkdagen op terug komen.
16.5 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van zelf overboeking, iDEAL en automatische incasso waartoe de Klant bij aanvang van de Overeenkomst of later heeft gemachtigd. Er worden geen extra kosten berekend bij de verschillende betalingsmogelijkheden.
16.6 In geval van automatisch incasso dient de Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
16.7 De Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de Klant niet kan worden geincasseerd of niet aan Qweb is voldaan.
16.8 Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van vijftien (15) Euro in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden.
16.9 Indien abusievelijk een hoger bedrag geincasseerd wordt, dan dient Qweb het teveel geincasseerde bedrag op eerste verzoek van de Klant onverwijld aan de Klant te retourneren.
16.10 Indien de opdrachtgever verzuimt bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan zijn de volgende regels van toepassing;
i) Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00. 
ii) Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
iii) De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
16.11 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
16.12 In bovenstaande gevallen heeft Qweb voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 17: Hosting en aanverwante diensten

17.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door de Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-mail diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
17.2 De Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de servers van Qweb die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend zijn, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 
17.3 Qweb hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Qweb gerechtvaardigd is, is Qweb gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Qweb in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Qweb zal de Klant informeren over het verloop van deze procedure.
17.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Qweb gerechtigd hiervan aangifte te doen. Qweb kan hierbij alle relevante informatie over de Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Qweb verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
17.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door de Klant aangeboden informatie is Qweb gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
17.6 De Klant vrijwaart Qweb voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Qweb is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van Qweb in het kader van de klachtprocedure.
17.7 De Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Qweb, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Qweb zal de Klant(en) op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
17.8 De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt en toekomstige aanpassingen hiervan.
17.9 Zonder toestemming van Qweb is het de Klant verboden de door Qweb verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
17.10 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
17.11 Qweb kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Qweb bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Websites van Qweb worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
17.12 De Klant verstrekt hierbij Qweb een onbeperkte licentie om alle door de Klant via de systemen van Qweb verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Qweb geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Qweb.
17.13 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de Klant.

Artikel 18: Domeinnamen en IP adressen

18.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Qweb voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
18.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ICANN, DNS.be, EURid en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Qweb vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
18.3 De Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief en/of e-mail van Qweb, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
18.4 De Klant vrijwaart en houdt Qweb schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
18.5 Qweb is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Qweb.
18.6 Indien Qweb een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de Klant, zal Qweb medewerking verlenen aan verzoeken van de Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
18.7 De Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
18.8 Qweb heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke of per e-mail verstuurde ingebrekestelling.
18.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de Klant, is Qweb gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
18.10 Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier.

Artikel 19: Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer

19.1 Niet verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
19.2 Qweb stelt een maximum aan de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Qweb bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer die op de opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 
19.3 Qweb zal elk kwartaal de daadwerkelijke verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer controleren. Bij overschrijding van het maximum aan Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer, zal Qweb dit in rekening brengen bij de Klant. Daarbij geldt dat de logfiles en administratie van Qweb het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 20: Beschikbaarheid van de diensten

20.1 Qweb zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Qweb opgeslagen data te realiseren en biedt hierover garantie welke gedefineerd is in de standaard SLA
20.2 Qweb zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Qweb is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, Qweb is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 
20.3 Qweb zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Qweb. Qweb kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
20.4 Indien naar het oordeel van Qweb een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Qweb of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Qweb gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 21: Persoonsgegevens en geheimhouding

21.1 Qweb slaat persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:
i) factureren van de diensten; 
ii) analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het Qweb netwerk; en
iii) signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Diensten. 
21.2 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Qweb de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Qweb daartoe wettelijk verplicht is.
21.3 Qweb en de Klant zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Qweb en de Klant leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
21.4 Qweb zal geen kennis nemen van data die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Qweb, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Qweb daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Qweb zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 22: Overdraagbaarheid

22.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Qweb hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
22.2 Qweb kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licenseren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één (1) maand nadat Qweb Gebruiker van de beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor consumenten gaat niet op indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of reorganisatie van (een deel van) Qweb.
22.3 Qweb kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien verstande dat Qweb verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.

Artikel 23: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

23.1 Qweb behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
23.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Qweb of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
23.3 Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 24: Buitengebruikstelling

24.1 Qweb heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Qweb niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Qweb zal de Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Qweb kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
24.2 Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien de Klant binnen een door Qweb gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot negen en twintig (29) Euro.
24.3 Qweb heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 25: Bezwaren

25.1 Bezwaren in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de producten c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de producten ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Qweb kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Qweb geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de de Klant de producten c.q. facturen als juist erkent.
25.2 Bezwaren geven aan de de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
25.3 Indien een bezwaar door Qweb gegrond wordt bevonden, heeft Qweb het recht te hare keuze;
i) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; 
ii) het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen producten of onderdelen aan Qweb worden afgegeven;
iii) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de de Klant betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn; 
iv) de Klant dient in een voorkomend geval Qweb onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen; 
v) eventuele terugzending van producten aan of van de de Klant geschiedt voor rekening en risico van de de Klant. Qweb aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail instemt en slechts wanneer deze producten aan het door Qweb op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Qweb deze producten aan de de Klant afleverde. De consument is verplicht een retour binnen 14 dagen terug te sturen;
vi) software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 26: Garantie Qweb

26.1 Qweb staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstand dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
26.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt twee (2) maanden garantie verleend. Op geleverde producten wordt twee (2) jaar garantie verleend tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
26.3 Indien de de Klant aan Qweb een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeven van Qweb. De Klant zal in dat geval Qweb vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
26.4 Door de Klant binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Qweb verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden -voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie -worden voor rekening van Qweb zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
26.5 De Klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Qweb op te geven adres.
26.6 Voor producten met een door andere dan Qweb bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
26.7 De Klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
i) de Klant de producten heeft verwaarloosd; 
ii) de Klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Qweb zijn verricht; 
iii) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen; 
iv) het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden; 
v) het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; en 
vi) indien de de Klant de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 27: Toepasselijk recht en geschillen

27.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qweb partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
27.2 De rechter in de vestigingsplaats van Qweb is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Qweb het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 28: Slotbepalingen

28.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Qweb en de Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
28.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.