Proud to be special

Heeft u een vraag? Wij bellen u graag terug

Direct online met je eigen website, controleer nu!
WWW.
WWW.

Copyright

Copyright

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Qweb of van de wettelijke eigenaren, en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Qweb of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Qweb.